– Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, съдействие и консултации за жилищни,  ипотечни кредити;

– Проверка за наличие на тежести върху имота и изрядност на документацията;

– Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;

– Изготвяне на договори за наем на недвижими имоти;

–  Оценителски услуги на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, поземлени имоти в горски територии;

–  Консултантски услуги на собственици на гори;

–  Консултации по сделки и правни въпроси, свързани с недвижим имот;

–  Справки в Националния имотен регистър;

–  Подготовка на всички видове документи за успешно приключване  на сделка при покупко-продажба  и наемане на недвижими имоти;

https://kamino.imot.bg/

agency.kamino@gmail.com